Sprawozdanie Rady Osiedla Głębokie Pilchowo z działalności za 2021