Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo z dnia 18.02.2016 r.

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
czwartek, 18 luty, 2016

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Osiedla oraz zaproszeni goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Zebranie prowadził Przewodniczący Jan Nykiel przy następującym porządku obrad:

  1. Stwierdzenie quorum oraz zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Zadania inwestycyjne
  4. Informacja Przewodniczącego o rozmowie z doradcami Prezydenta  
  5. Jubileusz Pani Płuciennik
  6. Ramowy program obrad Rady na okres 6 miesięcy
  7. Sprawy różne

Spotkanierozpoczęło się od rozmowy z dzielnicowym:

- ponownie zwrócono uwagę na spór działkowców z mieszkańcami Pilchowa (dzielnicowy nie zrobił jeszcze wizji lokalnej),

 - informacja o możliwościach monitoringu osiedla (do rozważenia możliwość podłączenia do miejskiej sieci),

- ponownie poruszono sprawę handlu samochodami przy ul. Jaworowej  i Piaszczystej,

- poproszono o zwiększenie liczby patroli, zwłaszcza w okresie letnim,

- strażnik osiedlowy w straży miejskiej (niewyjaśniona jest sprawa jego kompetencji oraz współpracy z dzielnicowym).

AD1 Porządek obradzatwierdzono jednogłośnie.

AD2 Przyjęcie protokołuz zebrania 04.02.16 r. poprzedziła długa dyskusja na temat protokołowania obrad Rady. Po przedstawieniu argumentów prawnych wynikających ze statutu Rady Osiedla, zgodzono się bez głosów sprzeciwu, że protokoły powinny być sporządzane i zatwierdzane na następnym zebraniu. Kontrowersje wywołał sposób protokołowania; czy wystarczą notatki w zeszycie Rady sporządzane w trakcie obrad przez sekretarza – tak jak do było do tej pory, czy powinien być sporządzany protokół w formie elektronicznej, co umożliwi łatwe wprowadzanie ew. poprawek. Zgodnie ze statutem, każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołów, robienia z nich notatek i odpisów. Po ponad godzinnej dyskusji postanowiono odczytać dwa protokoły z poprzedniego zebrania – tradycyjny „zeszytowy” oraz przygotowany w formie elektronicznej. Drugi protokół sporządził wg wzoru załączonego do statutu G. Wojciechowski na podstawie notatek Piotra Serwacha. Przegłosowano wniosek aby wprowadzić tą drugą formę protokołowania przez wymienione osoby (7tak/1wstrz.). Po głosowaniu sekretarz Rady opuściła salę.

AD3 Zadania inwestycyjne:odczytano wniosek sporządzony przez p. Iwonę Trzaskę pt.: „Mała architektura na terenie osiedla Głębokie” (załączony do protokołu). Dokument zaaprobowano jednogłośnie (sam projekt był już zatwierdzony wcześniej). Ponadto jednogłośnie postanowiono rozszerzyć wniosek dotyczący instalacji barierki przy ulicy Myślenickiej o remont schodów. Przypomniano również, że inwestycje powinny być realizowane w kolejności 1. Pilchowo 2. Głębokie.

AD4 Przewodniczący Rady spotkał sięMarią Ilnicka-Mądry doradcą ds. społecznych i zdrowia  oraz Szczepanem Stempińskimdoradcą ds. bezpieczeństwa Prezydenta Szczecina. W trakcie 1,5 godz. spotkania Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność dokończenia inwestycji infrastruktury ulic Pogodnej i Kokosowej. Inwestycja ta jest realizowana od blisko 20 lat. Poruszono sprawę Klubu Seniora w pomieszczeniach nad biblioteką. Pani Ilnicka-Mądry wyraziła aprobatę dla tego pomysłu, przy wariancie przeniesienia biblioteki na piętro. Warunkiem wstępnym jest sporządzenie struktury demograficznej naszego osiedla. 08.02. przewodniczący zwrócił się pisemnie do Wydz. Spraw Społecznych o przekazanie stosownych danych. Ponadto przygotowane zostanie ponowne pismo o utworzenie Klubu Seniora (na poprzednie P. Olejnik nie odpowiedziała). Doradcy zostali poinformowani o konieczności poprawy bezpieczeństwa pieszych w przebiegu drogi 115.

Ad5Pani Cecylia Płuciennikkończy 95 lat. Rada postanowiła jednogłośnie przekazać jubilatce życzenia wraz z niewielkim upominkiem (kwiaty, stosowny dyplom, zdjęcie Głębokiego). Przeznaczono na to kwotę 150 zł. Życzenia złoży w imieniu Rady P. Piotr Serwach (również zakupi upominki).

AD6. Omówienie ramowego programu Radypostanowiono przenieść na następne zebranie (7 głosów za, 1 wstrzymujący).

AD7. Sprawy różne:  - skrzynka pocztowa na wnioski mieszkańców jest w trakcie realizacji – P.S.

- złożono pismo w sprawie remontu chodnika na ul. Zegadłowicza wzdłuż kąpieliska.

- uruchomiono pocztę i stronę Rady, ale nie ma jeszcze możliwości pełnego dostępu – F.B.

 Na komputer i dostęp do internetu ma być ogłoszony przetarg przez miasto.

- szkolenie dla radnych 18.02. o godz. 16 00.

- Andrzej Urbaniak (nieobecny) miał przedstawić kosztorys i projekt ogrodzenia przy boisku. Sprawę przeniesiono na następne zebranie.  

- dyżury dla mieszkańców osiedla – członkowie zarządu 0,5 godz. przed zebraniami.

- powinno dojść do skutku spotkanie z prezydentem Przepierą w sprawie ogródków działkowych w Pilchowie (na spornym terenie).

- P. Bogusław Woźniak postara się uzyskać mapy geodezyjne spornego terenu wokół ogródków działkowych.

 

Termin następnego zebrania 03.03.16 r. godz. 19.00.

Zebranie zakończyło się o godz. 21. 50