Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo z dnia 17.03.2016 r.

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
czwartek, 17 Marzec, 2016

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo z dnia  17.03.2016 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Osiedla wg listy obecności, stanowiącej załącznik do 
protokołów. Zebranie prowadził Przewodniczący Jan Nykiel przy następującym porządku obrad:
1. Stwierdzenie quorum oraz zatwierdzenie porządku obrad.
2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3 Wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska dotyczący rewaloryzacji placu osiedlowego przy
skrzyżowaniu Jaworowej i Zegadłowicza.
4 Zmiana w budżecie w związku z przesunięciem środków jak w punkcie 3.
5 Wolne wnioski. 
Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy z dzielnicowym. - Funkcjonariusz poinformował o rozmowie
którą przeprowadził z właścicielem komisu samochodowego. Policjant zwrócił uwagę na uciążliwość
prowadzonej przez niego działalności dla mieszkańców osiedla. Właściciel stara się o plac na którym
ma przenieść swoją firmę. - Rozważono dwie możliwości rozwiązania problemu objeżdżania zatoru na
Zegadłowicza przez ulicę osiedlową: próg zwalniający lub wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
od ul. Majowej do Sielskiej. Po uzyskaniu opinii najbardziej zainteresowanych mieszkańców,
dzielnicowy ma zwrócić się do stosownych władz miejskich w tej sprawie. - W sprawie monitoringu
osiedla dzielnicowy zobowiązał się zorientować co do orientacyjnych kosztów i założeń technicznych.
AD1 Na zebraniu obecnych było 9 osób (quorum). Jednomyślnie zatwierdzono porządek obrad.
AD2 Po odczytaniu zatwierdzono protokół zebrania 03.03.2016 r. przy dwóch poprawkach.
AD3 Uchwała Postanowiono skierować wniosek do Dyrektora Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Pawła Adamczyka o rewaloryzację placu osiedlowego u zbiegu ulic
Zegadłowicza i Jaworowej. Wniosek ten (załącznik do protokołu) przygotowała Iwona Trzaska.
Głosowanie 8 za 1 wstrzymujący się.
AD4 Uchwała Uwolnione środki przeznaczone wcześniej na zdanie jak w pkt 3 postanowiono
przekazać w ilości 6 tys. zł na letni koncert przy bibliotece oraz dofinansowanie uczestnictwa
mieszkańców osiedla w imprezach kulturalnych. Przegłosowano jednogłośnie.
AD5 Wolne wnioski.
- Przewodniczący przedstawił listę dyżurów członków RO Dyżury będą miały miejsce w pierwszy i
trzeci czwartek miesiąca godz. 18 30
- po analizie mapy geodezyjnej dostarczonej przez Tomasza Ordysińskiego ustalono, że sporny płot
przy działkach w Pilchowie został postawiony legalnie. Formą prawną wyjścia z patowej sytuacji jest
wystąpienie do władz miejskich z argumentem o zasiedzeniu terenu które wystąpiło jeszcze przed
zbudowaniem ogrodzenia. Koniecznie trzeba doprowadzić do spotkania z Prezydentem Miasta w tej
- rozpoczęty został na wniosek RO remont chodnika przy  kąpielisku.
- przedstawiono propozycję zbudowania podjazdu do sklepu dla wózków.
- można załączać protokoły na stronie www RO – Filip Bączyk.
- przygotowanie ulotek o działalności RO oraz o utylizacji odpadów zielonych – Iwona Trzaska.
- fetor z kanalizacji na ulicy Majowej. Postanowiono wystosować pismo do ZWiK – Piotr Serwach.
Następne posiedzenie Rady Osiedla 7 kwietnia o godz. 19.00
Na tym zebranie zakończono o godzinie 22.00