Clone of Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo z dnia 18.02.2016 r.

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
niedziela, 13 Marzec, 2016

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Osiedla wg listy obecności, stanowiącej załącznik do  protokołów. Zebranie prowadził Przewodniczący Zebranie prowadził Przewodniczący Jan Nykiel przy następującym porządku obrad:

  1. Stwierdzenie quorum oraz zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Sprawa zagrodzenia dojazdu przy ogródkach działkowych w Pilchowie.
  4. Zmiana zakresu zadań inwestycyjnych przy ul. Myślenickiej
  5. Dodatkowe środki finansowe dla Osiedla
  6. Rezygnacja Sekretarz Rady Osiedla.
  7. Wolne wnioski.

 

Spotkanierozpoczęło się od rozmowy z dzielnicowym i jego przełożonym. Poruszono następujące sprawy: 1.Przekraczanie przepisów drogowych przez rodziców odwożących dzieci do szkoły. 2.Objazd zatorów na ul Zegadłowicza przez drogę osiedlową. Problem rozwiązałby próg zwalniający na wysokości apteki. Doraźnie obie sytuacje drogowe powinny być monitorowane przez patrol policji. Radiowóz potrzebny jest na krótki okres w godzinach rannych i popołudniowych. Na pewno taka prewencja jest bardziej wskazana niż kontrole na wysokości jednostki wojskowej, gdzie głównym zagrożeniem jest uzyskanie mandatu. Spotkanie z policją przerwało wezwanie funkcjonariuszy na interwencję.

AD1 Na początku zebraniaobecnych było 10 osób (quorum). Jednomyślnie zatwierdzono porządek obrad.

AD2 Po odczytaniuzatwierdzono protokół zebrania 18.02.2016 r. przy jednym głosie wstrzymującym się.

AD3 Sprawa ogródków działkowych Nadal nieustalone jest, kto jest właścicielem spornego terenu który został ogrodzony przez zarząd ogródków. Nie wyjaśnia tego mapka geodezyjna którą widział w Wydziale Geodezji Bogusław Woźniak. Tomasz Ordysiński podjął się uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów.

AD4 Zmiana zakresu zadań inwestycyjnych – Myślenicka Sprecyzowano w uzupełniającym piśmie co będzie zmienionewe wcześniejszym zgłoszeniu - barierka, remont schodów, podjazd dla wózków z uwzględnieniem bliskości krzewów.

na spotkanie spóźnił się Andrzej Urbaniak

 

AD5 Komisja Inicjatyw społecznych na posiedzeniu 16.02 przeznaczyła dla każdej Rady po 6000 PLN na cele integrujące mieszkańców oraz drobne zadania remontowe. Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie do 18.03.2016  wniosku z opisem zadania, kwotami  oraz stosowną uchwałą. Rozliczenie zadania musi nastąpić do 15.12.2016.

Jednogłośnie przegłosowano propozycje:

- remontu tzw. placu Jurka,
- przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat utylizacji odpadów zielonych.

Zakres prac oraz uzasadnienie  dla wykorzystania środków  w wys. 6000 zł opracuje Iwona Trzaska

AD 6 sekretarz Rady Osiedla. Rezygnacja złożona została przez wysłanie e-maila pół godziny po zakończenie poprzedniego zebrania Rady. W rozmowie telefonicznej z Grzegorzem Wojciechowskim p. Żyłkowska podtrzymała swoją decyzję.Innego kontaktu z p. sekretarz nie było. Członkowie Rady uznali, że nie można przyjąć rezygnacji w takiej formie. Wszyscy obecni wyrazili chęć dalszej współpracy z p. Olą. Przewodniczący Rady zaprosi p. Sekretarz na następne posiedzenie Rady.

AD6 Wolne wnioski

- schronisko dla zwierząt. 
Połączone komisje Rady Miasta - Inicjatyw Społecznych i Gospodarki Komunalnej oraz Ochrony Środowiska w ramach poszukiwania nowego miejsca dla schroniska wizytowały proponowane lokalizacje: ul. Chopina, Dolina 7 Młynów, leśniczówka Owczary. Członkowie Rady Osiedla z przykrością stwierdzili że nasza Rada została pominięta w ocenie dwóch ostatnich lokalizacji. Obie można określić jako nie do przyjęcia. Co do Doliny 7 Młynów komisje RM doszły prawdopodobnie do takiego samego wniosku.
Rada nasza wskazała podczas dyskusji,  że ani Dolina, ani okolice leśniczówki nie są właściwą lokalizacja ze względu na odległość od komunikacji miejskiej, ograniczenia ruchu drogowego w tych strefach, ograniczenia inwestycyjne (Park Leśny),  brak właściwej infrastruktury. Ubolewać należy, ze członkowie komisji R. M. na wstępie nie doszli do wniosku, że oba miejsca należą do najbardziej popularnych tras spacerowych w naszym mieście. Tajemnicą pozostaje również przyczyna, dlaczego schronisko nie może pozostać w dotychczasowym miejscu. Przewodniczący Rady ustali na następne zebranie, na ile realna jest powyższa lokalizacja. Przygotowane zostanie również pismo do R.M. przeciwstawiające się temu pomysłowi.
Komisja Ochrony Środowiska,Członkowie komisji spotkali się z prezydentem Przepierą. Przedstawiono pogląd na szczególne znaczenie terenu naszego osiedla i jego przyrody dla mieszkańców całego miasta. Kłóci się z tym traktowanie Lasów Miejskich jako lasów gospodarczych. Ostatnim tego przykładem jest wyręb drzew wzdłuż Jaksmundziej Strugi. Pan Prezydent wskazał osoby funkcyjne w Urzędzie Miasta do których trzeba zwrócić się z naszymi postulatami.

Jubileusz Pani PłuciennikJubilatka była bardzo wdzięczna Radzie Osiedla za pamięć.  Piotr Serwach wręczył jej sfinansowany przez siebie prezent (oprawione zdjęcie z lotu ptaka fragmentu osiedla z domem jubilatki) oraz kwiaty. Przy okazji spotkania które miało miejsce w kościele, ze strony Proboszcza padła propozycja zagospodarowania  podziemi kościoła na potrzeby Klubu Seniora.W dyskusji na Radzie uznano jednak, że jest trudne do pogodzenia z zasadami prawnymi i charakterem klubu seniora.

Inne- skrzynka pocztowa jest sprawna,

- uzyskano statystykę demograficzną mieszkańców osiedla,

- brak informacji od Policji w sprawie monitoringu

- postanowiono wystąpić z wnioskiem o zakup nowego komputera.

ogrodzenie boiska sportowego przy szkole. Andrzej Urbaniak miał przygotować na posiedzenie Rady projekt ogrodzenia. Uzyskała go Iwona Trzaska. W toku dyskusji stwierdzono, że Radni poprzedniej i obecnej kadencji nie zapoznali się wcześniej z projektem ogrodzenia  terenu szkoły nr 21. Stwierdzono również brak Uchwały RO w sprawie przeznaczenia środków inwestycyjnych na ogrodzenie szkoły. Przypomniano, że na posiedzeniu 26 listopada 2016 r. przyjęto większościowe stanowisko akceptujące działania inwestycyjne na terenie Osiedlowego Centrum Sportu. Iwona Trzaska  wnioskowała o możliwość wprowadzenia poprawek do projektu celem bardziej oszczędnego i celowego wykonania ogrodzenia. Wprowadzenie poprawek jest możliwe przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie inwestycji. Większość głosów w dyskusji wskazywała na wolę pozostawienia projektu w dotychczasowej formie i nie wracania już do tej sprawy. Na wniosek Grzegorza Wojciechowskiego ustalono:  1. Grzegorz Urbaniak będący członkiem Stowarzyszenia Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokim przeprowadzi z kierownictwem szkoły rozmowę przedstawiając oczekiwania Rady Osiedlowej dot.  użytkowania placu sportowego. 2. Przewodniczący skontaktuje się z projektantem Sylwestrem Chruszczem celem objaśnienia zawartych rozwiązań na posiedzeniu Rady. 

Ustalono termin następnego posiedzenia na 17.03.2016 godzina 19 00.

Na tym zebranie zakończono o godz. 22 00